Asociacijos veiklos tikslai

Asociacijos veiklos tikslai:

 1. Sutelkti, vienyti bei atstovauti švelniakailių žvėrelių augintojus, asmenis, ketinančius užsiimti švelniakailių žvėrelių auginimu bei visus šia veikla besidominčius asmenis.
 2. Ginti ir atstovauti švelniakailių žvėrelių augintojų ir šią veiklą planuojančių pradėti asmenų interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 3. Teikti informaciją, konsultacijas ir pagalbą Asociacijos nariams, auginantiems švelniakailius žvėrelius ar planuojantiems šią veiklą pradėti, taip pat kitiems švelniakailių žvėrelių augintojams, užsiimantiems ar besidomintiems asmenims.
 4. Vykdyti švietėjišką veiklą, rūpintis Asociacijos narių bei kitų asmenų mokymu.
 5. Bendradarbiauti su užsienio šalių organizacijomis ir asmenimis, užsiimančiais švelniakailių žvėrelių auginimo veikla.
 6. Organizuoti Asociacijos narių stažuotes ir keliones, siekiant bendradarbiauti su kitų šalių panašiomis organizacijomis.
 7. Perimti užsienio valstybių švelniakailių žvėrelių augintojų sukauptą šios srities patirtį bei ją skleisti Asociacijos narių bei kitų besidominčių asmenų tarpe.
 8. Rengti jungtinius projektus su kitomis visuomeninėmis, valstybinėmis ir privačiomis organizacijomis, kuriais siekiama prisidėti prie švelniakailių žvėrelių auginimo veiklos plėtros, jos tobulinimo ir efektyvumo didinimo.
 9. Skatinti žvėrelių auginimo veiklos plėtrą ir populiarinti šią veiklą.
 10. Padėti švelniakailių žvėrelių auginimu besidomintiems asmenims pradėti veiklą.
 11. Kaupti, sisteminti ir saugoti metodinę informaciją apie švelniakailių žvėrelių auginimo veiklą.
 12. Rengti mokymus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius, susijusius su Asociacijos veiklos tikslais.
 13. Atstovauti Lietuvos švelniakailių augintojus Lietuvos ir užsienio parodose.
 14. Dalyvauti įvairiose finansinės paramos programose ir projektuose, Lietuvos, Europos Sąjungos ir užsienio struktūrinių bei paramos fondų programose.
 15. Vykdyti, skatinti ir remti mokslinę veiklą, susijusią su švelniakailių žvėrelių auginimu.
 16. Aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeninėje veikloje.
Svelniakailiai